کابران فعال همدلی

2335

میزان اهدا تا این لحظه

147,675تومان

تعداد کمک ها تا این لحظه

234

خیریه های همراه همدلی

3

با همـدلی بیـشـتـر آشنا شوید!

زمان ما خورده می شود ...

بر اساس مطالعات انجام شده هر فرد به طور متوسط نزدیک به 4 ساعت و 40 دقیقه از وقــت خود را در روز ، در صفحه گوشی موبایـل هوشمند خود میگذارند و در طول هر روز هــر کـابر حـداقل با 2000 تبلیغ در فضـاهای مختلف مـجازی و غـیرمـجازی مـواجه میگردد.

همدلی برات راه حل داره

مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی که درچند سال اخیر بسیار مورد بحث واقع شده است در مجموعه همدلی درکنار مسئولیت اجتماعی فردی قرار گرفته اند در این راستا اپلیکیشن همدلی این امکان را به افراد میدهد که با حمایت شرکت ها و برند های اقتصادی بدپن هزینه از سوی خودشان به امر خیرخواهی و کمک های اجتماعی به مددجویان و همنوعان خود کمک کنند. درهمدلی با هر نگاه دنیارا زیباتر ترسیم کن.

همدلی و دنیای بهتر ...

اپلیکیشن همدلی که به طور همزمان در 3 کـشور دنـیا (ایران ، انگلستان و روسیه) در حال اجـراست می تواند در هر لحظه و هر مـکان مانند مترو ، تاکسی ، یا در اوقات فـراغت و هر زمان که پیام های خود را کـنترل می نمایند و ... به کمک به مددجـویان اقـدام نمایند و صرفا با صرف دقایقی از وقت خود، دنیای اطرافشان را برای بهتر شدن تغییر دهند. کاربران با هر نگاه به اپلیکیشن هـمـدلی میتوانند نیازی را از هر کدام از مددجویان که به نوعی به کمک نیاز دارند و محل تأمین منابع مالی آن از طریق یکی از خیریه ها و مراکز متولی آن امور باشند حمایت کنند.

تعـدادی از مـوسـسات و خیریه ها

موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک
بهزیستی
کمیته امداد امام خمینی