کابران فعال همدلی

1753

میزان اهدا تا این لحظه

109,166تومان

تعداد کمک ها تا این لحظه

154

خیریه های همراه همدلی

3

با همـدلی بیـشـتـر آشنا شوید!

زمان ما خورده می شود ...

بر اساس مطالعات انجام شده هر فرد به طور متوسط نزدیک به 4 ساعت و 40 دقیقه از وقــت خود را در روز ، در صفحه گوشی موبایـل هوشمند خود میگذارند و در طول هر روز هــر کـابر حـداقل با 2000 تبلیغ در فضـاهای مختلف مـجازی و غـیرمـجازی مـواجه میگردد.

همدلی برات راه حل داره

بر اساس مطالعات انجام شده هر فرد به طور متوسط نزدیک به 4 ساعت و 40 دقیقه از وقــت خود را در روز ، در صفحه گوشی موبایـل هوشمند خود میگذارند و در طول هر روز هــر کـابر حـداقل با 2000 تبلیغ در فضـاهای مختلف مـجازی و غـیرمـجازی مـواجه میگردد.

همدلی و دنیای بهتر ...

اپلیکیشن همدلی که به طور همزمان در 4 کـشور دنـیا در حال اجـراست می تواند در هر لحظه و هر مـکان مانند مترو ، تاکسی ، یا در اوقات فـراغت و هر زمان که پیام های خود را کـنترل می نمایند و ... به کمک به مددجـویان اقـدام نمایند و صرفا با صرف دقایقی از وقت خود، دنیای اطرافشان را برای بهتر شدن تغییر دهند. کاربران با هر نگاه به اپلیکیشن هـمـدلی میتوانند نیازی را از هر کدام از مددجویان که به نوعی به کمک نیاز دارند و محل تأمین منابع مالی آن از طریق یکی از خیریه ها و مراکز متولی آن امور باشند حمایت کنند.

تعـدادی از مـوسـسات و خیریه ها